Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku z siedzibą przy ul. Płońskiej 43, jest zakładem budżetowym Gminy Nasielsk, działającym od 01.01.1993 roku na podstawie:

  • ustawy z dnia 05.01.1991r. Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4 poz. 18 i Nr 34 poz. 150 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08.05.1991r. w sprawie zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 42 poz. 183),
  • Uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku NR XVII/87/91 z dnia 20 grudnia 1991r. oraz Uchwały Zarządu Miejskiego w Nasielsku z dnia 16.X.1992r.,
  • Statutu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XX/163/12 z dnia 12 kwietnia 2012r.
  • Wewnętrzną organizację i zakres działania Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tryb pracy, ogólne obowiązki i kompetencje Dyrektora Zakładu oraz szczegółowe zadania wychodzących w skład zakładu komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny

Nadzór merytoryczny nad Zakładem sprawuje Burmistrz Nasielska.

Zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kieruje Dyrektor.

Dyrektor Zakładu podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Zadaniem Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych.

Do zadań zakładu należy w szczególności:

  • prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, produkcji wody i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • świadczenie usług w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nasielsk,
  • utrzymywanie czystości ulic i placów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta,
  • prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obowiązany jest realizować inne zadania służące zaspokajaniu potrzeb ludności w zakresie określonym przez organ założycielski przy uwzględnieniu wielkości przydzielonych środków finansowych.

Pobierz pliki - Formularz kontaktowy