Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Tożsamość Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, adres: ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk

Dane kontaktowe IOD:
adres email: iod@nasielsk.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna:
Administrator przetwarza dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie udzielonej zgody w zakresie danych kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe przetwarzane są w celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i wykonania umowy.

Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: kancelariom prawnym oraz dostawcom usług IT, KRD, organom państwowym.

Okres przechowywania danych:
Dane będą przetwarzane przez okres trwania ww. umowy, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres obejmujący sprawozdawczość, przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Pani/Pana prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie danych w celu wykonania umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do jej realizacji.