Oczyszczanie miasta - Zieleń miejska

Do zadań działu należy prowadzenie bieżących i ciągłych prac w zakresie:

- Omiatania - wg zlecenia Urząd Miejski wyznaczonych terenów, zbiórka odpadów z koszy ulicznych, ich malowanie, remont i uzupełnianie, utrzymanie czystości i porządku na terenach skwerów i parku;

- Zieleni Miejskiej - prace pielęgnacyjne i utrzymanie zieleni na terenie miasta, pomoc przy urządzaniu i zagospodarowaniu terenów zielonych, prace związane z obchodem świąt okolicznościowych, państwowych i kościelnych (np. dekorowanie, prace porządkowe), cięcie prześwietlające drzew oraz utrzymanie fontanny;

- wywóz nieczystości  płynnych – od właścicieli nieruchomości i instytucji na terenie gminy do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Nasielsku;

- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych;

- PSZOK - od 1 kwietnia 2014 r. na zlecenie  Urzędu Miejskiego prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Nasielsk

- sprawowania nadzoru nad skazanymi przez Sąd Rejonowy do wykonania nieodpłatnych kontrolowanych prac społecznie  użytecznych.