Oczyszczalnia ścieków NasielskOczyszczalnia ścieków przy ul. Komunalnej 23 funkcjonuje od 2006 roku. Zrealizowana została na podstawie projektu opracowanego przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD – Warszawa.

Oczyszczalnia pracuje zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodno-prawnym (decyzja nr 144 z dnia 19.09.2016).

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym.

Główne obiekty oczyszczalni to:

  • Stacja Mechanicznego Oczyszczania ścieków dopływających kanalizacją sanitarną.
  • Automatyczna stacja zlewna ścieków dowożonych ze Stacją Mechanicznego Oczyszczania, wyposażona w zbiornik retencyjny poj. 160 m3.
  • Reaktor biologiczny składający się z dwóch ciągów technologicznych (komory predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji), ze wspólnym osadnikiem wtórnym.
  • linia zagospodarowania osadu (pompownia osadu recyrkulowanego, nadmiernego, zagęszczonego grawitacyjnie, stacja odwadniania osadu).
  • koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych, odprowadzone kolektorem fi 400 zakończonym betonowym wylotem uchodzącym do rzeki Nasielnej w km 13 + 500.

Obiekt wyposażony jest w automatyczny system sterowania wyposażony w sterowniki firmy Siemens z wizualizacją pracy obiektu na bazie programu Adroit ver. 6.