Wodociąg - hydrant

Dział Wodociągów i Kanalizacji Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi na terenie miasta oraz gminy Nasielsk eksploatacje urządzeń, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Posiadamy w eksploatacji:
- 3 Stacje Uzdatniania Wody: Cieksyn, PKP M. Reja i Jackowo
- Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Komunalnej 23 w Nasielsku;
- 23 przepompowni ścieków, z których 8 znajduje się w Starych i Nowych Pieścirogach.

Obsługujemy ¾ mieszkańców gminy Nasielsk.

Prowadzimy również usługi dla ludności takie jak: budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych oraz montaż i pomiar hydrantów.

Jesteśmy w pełni przygotowani do wszelkiego typu zdarzeń związanych z bieżącą eksploatacją powierzonej nam sieci, oraz jesteśmy wyposażeni w niezbędny sprzęt specjalistyczny (WUKO, wiertnica, koparka JCB, sprężyna elektryczna, zamrażarka do rur).

Więcej o: Wodociągi i Kanalizacja

Oczyszczanie miasta - Zieleń miejska

Do zadań działu należy prowadzenie bieżących i ciągłych prac w zakresie:

- Omiatania - wg zlecenia Urząd Miejski wyznaczonych terenów, zbiórka odpadów z koszy ulicznych, ich malowanie, remont i uzupełnianie, utrzymanie czystości i porządku na terenach skwerów i parku;

- Zieleni Miejskiej - prace pielęgnacyjne i utrzymanie zieleni na terenie miasta, pomoc przy urządzaniu i zagospodarowaniu terenów zielonych, prace związane z obchodem świąt okolicznościowych, państwowych i kościelnych (np. dekorowanie, prace porządkowe), cięcie prześwietlające drzew oraz utrzymanie fontanny;

- wywóz nieczystości  płynnych – od właścicieli nieruchomości i instytucji na terenie gminy do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Nasielsku;

- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych;

- PSZOK - od 1 kwietnia 2014 r. na zlecenie  Urzędu Miejskiego prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Nasielsk

- sprawowania nadzoru nad skazanymi przez Sąd Rejonowy do wykonania nieodpłatnych kontrolowanych prac społecznie  użytecznych.

Więcej o: Oczyszczanie miasta

Wykaszanie poboczyZarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku na podstawie zawartego porozumienia wykonania dba o stan dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Nasielsk. W eksploatacji posiadamy ponad 300 km sieci dróg gminnych o różnej nawierzchni, z czego ponad 100 km stanowią drogi asfaltowe, reszta to drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej.

Do zadań działu należy wykonywanie na bieżąco zadań zleconych przez Urząd Miejski tj.:

- napraw cząstkowych dróg mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco i zimno;
- napraw jezdni za pomocą emulsji i grysów;
- odnowa i ustawianie oznakowania pionowego i poziomego dróg;
- odśnieżanie oraz sypanie mieszanką solną w okresie zimowym;
- profilowanie i równanie dróg gminnych;
- przywracanie sprawności urządzeń odwadniających;
- wykaszanie chwastów z poboczy dróg;
- wykonywanie innych prac zleconych z zakresu dróg itp.

Więcej o: Drogi i Eksploatacja Techniczna